Zapytanie ofertowe

 

 

 

loga

1. Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego F.H.U. TIP-TOP Dariusz Małek
Adres siedziby 30-682 Kraków; ul. Spółdzielców 3
NIP 6791410469
Osoba do kontaktu Dariusz Małek
Nr telefonu 608382988
Adres e-mail biuro@tip-top.info

2. Dane dotyczące zamówienia:

Rodzaj zamówienia (typ usługi)

Zgodnie z katalogiem usług badawczo-rozwojowych i usług proinnowacyjnych §19 ust. 5. i 6. Regulaminu konkursu w ramach I osi priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje:

Typ 1 Usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Typ 5 Usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pt.:

Modyfikacja technologii przetwórstwa naturalnego materiału celulozowego pozyskanego z kory egzotycznego drzewa pod kątem zastosowania go w wyrobach przemysłu lekkiego – głównie obuwniczego i galanteryjnego”, obejmująca następujące zadania:

1)    Kompleksowe badania fizyko-mechaniczne oraz higieniczne i mikrobiologiczne, mające na celu sprawdzenie dotychczasowych opracowań technologicznych (barwienia i impregnacji) pod kątem spełniania wymagań jakościowych dla wyrobów przemysłu lekkiego (głównie obuwniczego i galanteryjnego) oraz prowadzenie prób eksperymentalnych modyfikujących negatywne parametry opracowań z naciskiem na uzyskanie zadowalających efektów funkcjonalnych i wzorniczych; wykonanie prototypowych modeli wyrobów i ich testowanie użytkowe wraz z oceną ankietową.

2)   Opracowanie dokumentacji zgłoszenia patentowego lub wzoru użytkowego – analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe i techniczne; wycena własności intelektualnej, analiza perspektyw wdrożenia na rynek oraz zaprojektowanie linii pilotażowej przystosowanej do procesów wykończeniowych materiału celulozowego pozyskanego z kory egzotycznego drzewa.

Nr CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień

73100000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
oraz pokrewne usługi doradcze;
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe;
73110000-6 Usługi badawcze;
73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju;

Termin realizacji zamówienia

 

od dnia 16.10.2017 do dnia 16.10.2018

Termin i sposób składania ofert

 

Od dnia 01.08.2017 do dnia 16.08.2017 do godziny 23:59

 

Ofertę proszę przesłać w wersji elektronicznej i papierowej – liczy się data wpływu wersji elektronicznej. Dane korespondencyjne znajdują się w pkt. 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Termin związania ofertą

92 dni kalendarzowe

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Lp. Warunek udziału w postępowaniu

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku

1.

Podmiot należy do katalogu podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych (w zależności od projektu)

Weryfikacja spełnienia wymogu nastąpi na podstawie uzupełnionego oświadczenia, dotyczącego przynależności do odpowiedniej kategorii wykonawców projektu, stanowiącego część oferty (pkt. 3 wzoru oferty „Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”).

Podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych, w ramach niniejszego projektu:

a) Jednostki naukowe, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045 z późn. zm.), posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie,

b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w

rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz posiadający siedzibę na terytorium RP,

c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Rozwoju w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz

notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,

d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)

e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych:

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, tj. podmioty posiadające status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach wdrożonego przez Ministerstwo Rozwoju systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorstw (ujęte w aktualnej liście akredytowanych ośrodków innowacji).

2.

Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca powinien posiadać aparaturę badawczą do kompleksowej oceny parametrów materiałów przeznaczonych na wyroby przemysłu lekkiego, zwłaszcza obuwnicze i galanteryjne. Weryfikacja spełnienia wymogu nastąpi na podstawie uzupełnionego oświadczenia dotyczącego potencjału technicznego Wykonawcy, stanowiącego część oferty (pkt. 3 wzoru oferty „Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”).
3.

Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia

W zespole realizatorów powinien znaleźć się specjalista materiałoznawcza, chemicy oraz laboranci. Weryfikacja spełnienia wymogu nastąpi na podstawie uzupełnionego oświadczenia dotyczącego potencjału kadrowego Wykonawcy, stanowiącego część oferty (pkt. 3 wzoru oferty „Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”).

4. Kryteria oceny ofert:

Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena

100

Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena
Kryterium fakultatywne – kryterium nr 1
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium … Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …
Kryterium fakultatywne – kryterium nr 2
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium … Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …
 –

5. Informacje dodatkowe:

Wytyczne do przygotowania oferty

 1.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
  2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
  4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
  6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja dotycząca zmiany umowy

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).

Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

CZĘŚĆ B Wzór ofertydo pobrania